เรามาท าสิ่งนี้กันเถอะ

 

หากคุณใฝ่ ฝันอยากจะผจญภัยในระหว่างการเข้าพักเราขอเสนอกิจกรรมที่คัดสรรมาอย่างดีให้มีสิทธิพิเศษเลือก กิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี

 

กิจกรรมในทะเล

- อุทยานแห่งชาตหิ มู่เกาะอ่างทอง ประกอบด้วย 40 เกาะและเกาะเล็กเกาะน้อย ทัวร์เต็มวันโดยเรือ Speed boat

-ล่องเรือท่องเที่ยวรอบเกาะ ชมความงามของชายทะเลเกาะสมุย ต้ืนเตน้กบักิจกรรมดา น้า ดูความงามใตท้อ้งทะเลและ ล่องเรือไปทานอาหารกลางวนั ดว้ยรสกลิ่นบรรยากาศด้งัเดิมที่เกาะแตน

- หนึ่งวันบนเกาะแตน ซึ่งเป็ นเกาะเล็ก ๆ กึ่งกว้างอยู่ห่างจากเกาะสมุย ใช้เวลาเพียง 19 นาทีโดยเรือตกปลาไทยที่ เรียกว่า "เรือหางยาว" สามารถรับประทานอาหารกลางวันบนชายหาดและส ารวจขุมทรัพย์ธรรมชาติบนเกาะพ้ืนที่เกาะ

ในบรรยากาศแสนมหัศจรรย์

- ชมความน่ารักของโลมาสีชมพู

-การด าน้า ลึกและน้า ต้ืนบนเกาะเต่าและเกาะพะงัน ผู้เริ่มตน้ หรือนักด าน้า ระดบั สูง จะมีทีมงานมืออาชีพ
น าคุณได้พบกับก้นทะเลที่สวยงาม

 

กิจกรรมบนพื้นดิน

 

- ทวัร์เกาะโดยรถตูข้นาดเล็กพร้อมการคน้ พบสถานที่ที่โดดเด่น (พระพทุ ธรูปองคใ์หญ่วดัปลายแหลม หิน
ไต้ ,หินใหญ่น้า ตก)ขี่ชา้งชมธรรมชาติสวนสตัวช์ มเสือ หรือฟาร์มผเีส้ือและสิ่งน่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย
การเดินทางสามารถทา ไดท้ ้งัแบบกลุ่มและแบบส่วนตวั

- เรียนท าอาหารไทย พบกบัผลิตภณั ฑท์ อ้งถิ่นวธิีการปรุงอาหารและความสุขในการลิ้มรสอาหาร

- การปืนเขา สา หรับผกู้ลา้สา รวจเสน้ ทางปีนเขาผา่ นเนินเขาพร้อมไกดน์ า ทาง

- สนามกอล์ฟ 2 สา หรับนกักอลฟ์ มือใหม่และมืออาชีพที่มีประสบการณ์รวมถึงสนั ติบุรีคนั ทรีคลบั ที่มี ชื่อเสียง (18 หลุม, 6930 หลา, พาร์ 72) มีอุปกรณ์ใหเ้ช่า

- บริการ นวดและสปาบนชายหาด

la perle,resort, resort samui, boutique resort samui, boutique hotel samui, bout

la perle,resort, resort samui, boutique resort samui, boutique hotel samui, bout

la perle,resort, resort samui, boutique resort samui, boutique hotel samui, bout

la perle,resort, resort samui, boutique resort samui, boutique hotel samui, bout

la perle,resort, resort samui, boutique resort samui, boutique hotel samui, bout

la perle,resort, resort samui, boutique resort samui, boutique hotel samui, bout

la perle,resort, resort samui, boutique resort samui, boutique hotel samui, bout

la perle,resort, resort samui, boutique resort samui, boutique hotel samui, bout

la perle,resort, resort samui, boutique resort samui, boutique hotel samui, bout

la perle,resort, resort samui, boutique resort samui, boutique hotel samui, bout

la perle,resort, resort samui, boutique resort samui, boutique hotel samui, bout

la perle,resort, resort samui, boutique resort samui, boutique hotel samui, bout

la perle,resort, resort samui, boutique resort samui, boutique hotel samui, bout

la perle,resort, resort samui, boutique resort samui, boutique hotel samui, bout

la perle,resort, resort samui, boutique resort samui, boutique hotel samui, bout

la perle,resort, resort samui, boutique resort samui, boutique hotel samui, bout

Réservations /Bookings / 预订电话 จองที่พัก

+66(0)77447127

Adresse /Adress / 地址 / ที่อยู่

Ban Tai Beach

Koh Samui

泰国苏梅岛班塔尔海滩

หาดบ้านใต้ เกาะสมุย

Email  / 邮箱地址 / อีเมล

contact@laperle-samui.com

  • Facebook Long Shadow
  • TripAdvisor App Icon

©2020 La Perle Koh Samui. Site by Samuipics.com