ห้องอาหาร

La Perle ยินดีต้อนรับคุณสู่หอ้งอาหาร L’ éKrin ที่หรูหรา หันหน้าสู่ทะเลและสระวา่ ยน้า

เราให้บริการอาหารไทยทุกวันในราคาปานกลาง พร้อมแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ในทอ้งถิ่น เราภูมิใจที่จะใช้แหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะ สดใหม่ทุกวันจากการท าเกษตรอินทรีย์ พร้อมเมนูปลาและอาหารทะเลใหก้ บัผทู้ี่ชื่น

ชอบ คุณจะพบกบั สิ่งที่คุณมองหาและสามารถเพลิดเพลินกบัการตกปลาไปด้วย

มีรายการเครื่องดื่มไวน์ใหเ้ลือกหลากหลายควบคู่กบั เมนูแนะนา ใชท้ านคู่กนั

 

เพลิดเพลินกบัการนงั่ ดื่มที่สระวา่ ยน้า หรือดื่มคอ็กเทลที่บาร์ซ่ึงหนั หนา้ไปทางพระอาทิตยต์กที่สวยงาม

1/12
Réservations /Bookings / 预订电话 จองที่พัก

+66(0)77447127

Adresse /Adress / 地址 / ที่อยู่

Ban Tai Beach

Koh Samui

泰国苏梅岛班塔尔海滩

หาดบ้านใต้ เกาะสมุย

Email  / 邮箱地址 / อีเมล

contact@laperle-samui.com

  • Facebook Long Shadow
  • TripAdvisor App Icon

©2020 La Perle Koh Samui. Site by Samuipics.com